Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest TUPTU Sp. z o.o. z siedzibą w Koczargach Starych, przy ul. Akacjowej 45A, 05-080 Koczargi Stare, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000735338, NIP 1182175443, REGON 380465693 („TUPTU”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

Przez marketing rozumie się proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i dystrybucji idei, dóbr i usług w celu dokonania wymiany mającej służyć osiągnięciu celów organizacji i jednostek [Ph. Kotler: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2006]. W opisywanym przypadku marketing dotyczy powyższych działań w zakresie usług oferowanych przez TUPTU, w tym działań związanych z przesyłaniem materiałów handlowych/promocyjnych oraz z badaniem satysfakcji klienta.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w prawnie dozwolonych i uzasadnionych interesach administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) związanych z analizą i raportowaniem danych dotyczących procesu obsługi klientów i zapytań dotyczących oferty TUPTU.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zamówionej usługi, a po jej wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony umowy. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.

Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy i współpracownicy TUPTU. Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez TUPTU mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: biuro@tuptu.pl. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) b) i f) RODO.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.